Search button icon
17:00 - 8:00 ימי שני עד חמישי
ת.ד.6601 הוד השרון, ישראל
09-7404338 info@urbanix.co

חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים הינה בעלת תו תקן 1498 מספר היתר 66446 ,ותו תקן 1497 מספר היתר 71737

מהו תו תקן?

תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.
במוצר הנושא את סימן תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.


תו תקן 1498 חל על מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
תו תקן 1497 חל על מתקני כושר באויר הפתוח


תקציר התקן
תקן זה מפרט דרישות בטיחות כלליות למתקנים למגרשי משחקים.
דרישות אלה נקבעו לאחר שהובאו בחשבון מקדמי סיכון המבוססים על נתונים זמינים. דרישות בטיחות ספציפיות נוספות לפריטים ספציפיים של מתקנים במגרשי משחקים.


תקן זה חל על מתקני מגרשי משחקים המיועדים לשימושם של ילדים יחידים ושל קבוצות ילדים. תקן זה חל גם על מתקנים ויחידות המותקנים כמתקני מגרשים לילדים על אף שלא יוצרו לשם כך, תקן זה חל על מתקנים שאינם מונעים באמצעות מקור אנרגיה חיצוני אלא באמצעות גוף האדם המשתמש בהם.
תקן זה מפרט את הדרישות שיגנו על ילדים מפני גורמי סיכון העלולים להפתיעם כאשר הם משתמשים במתקנים ע”פ ייעודם, או כאשר הם משתמשים בהם באופן אחר שניתן לחזותו מראש.


למה תו תקן?
איכות ובטיחות המקבילים למוצרים דומים בעולם. כלי- עזר קל ונוח המצטרף למכלול שיקוליו של היצרן, בבואו לרכוש מוצר. הבטחת היצרן כי המוצר מתאים לדרישות התקן.
מתאים לדרישות התקן.
אישור תו תקן ניתן על ידי גורם ממלכתי, בלתי תלוי ובעל מוניטין.


1497+8 תו תקן
iso9001 תו תקן
en1176 תו תקן